OUR ACTIVITIES

We do everything as easy as posible
1462506657_13124884_1022221071159213_4095924112252698805_n.jpg
2016-05-06

Ngày 04/05/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hiworld đã tổ chức phiên họp bàn bạc và thống nhất bổ nhiệm Ông Ayuki Hashimoto sinh ngày 21/01/1978 (Quốc tịch: Nhật Bản) giữ chức vụ là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị của Ông Ayuki Hashimoto bắt đầu từ ngày 04/05/2016.

Công ty cổ phần Hiworld xin trân trọng thông báo!