BECOME A MEMBER

We do everything as easy as posible
1461575474_join-team-graphic.png
2016-04-25

Số lượng: 3

Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm

Tiếp nhận các bạn sinh viên năm thứ 4 cho các vị trí thực tập tương ứng

1435658267_face_hiworld1.png
2015-06-30

Số lượng: 03

Kinh nghiệm: ít nhất 3 năm kinh nghiệm lập trình, có kiến thức tốt về Database

1434694740_ruby.png
2015-06-15

Số lượng: 05

Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm

Tiếp nhận các bạn sinh viên năm thứ 4 cho các vị trí thực tập tương ứng

PreNext